Р Е Ш Е Н И Е

 

56 / 22.02.2019 г., град Добрич

 

                В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

                                                                              

Административен съд - Добрич, в публично заседание на двадесет и втори януари, две хиляди и деветнадесета година, в касационен състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:          КРАСИМИРА ИВАНОВА 

                                ЧЛЕНОВЕ:          НЕЛИ КАМЕНСКА                                                                                МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря, Мария Михалева и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Румяна Желева, разгледа докладваното от съдия Каменска касационно дело с административно–наказателен характер № 700 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на М.Т.Я. *** срещу Решение № 37 от 04.10.2018 г., постановено по нахд № 229/2018 г. по описа на Районен съд гр.Г.Т., с което е  потвърдено Наказателно постановление № 08-0265-000190 от 06.08.2018 г., издадено от Иван Вътков – началник РУ Г.Т..

В касационната жалба са изложени съображения за незаконосъобразност на постановеното решение, поради нарушаване на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон. Касаторът твърди, че съдът не се е произнесъл по възраженията му, изложени в жалбата срещу наказателното постановление и се позовава на принципа по чл.12 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК. Твърди, че не бил приложен чл.2 от Закона за измерванията. Счита, че нарушението не е доказано и че липсват доказателства, които го потвърждават. Моли решението и потвърденото с него наказателно постановление да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Ответникът, Районно управление Г.Т. при ОД на МВР Добрич, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът при Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба като  изтъква, че е доказано извършването на нарушенията, а административно-наказателното производство било проведено правилно. Пледира решението на РС Г.Т. да бъде оставено в сила.

Административен съд –Добрич, намира, че касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита касационната жалба за неоснователна.

С оспореното решение Районен съд Г.Т. е потвърдил Наказателно постановление № 08-0265-000190 от 06.08.2018 г., издадено от Иван Вътков – началник РУ Г.Т., с което на касатора, М.Т.Я. *** за нарушаване на императивни норми от на Закона за движение по пътищата, а именно на чл.139, ал.1, т.2, на чл.100, ал.1, т.2 и на чл.147, ал.1 са наложени наказания „глоба“ в размер на 500 лв., 10 лв., 10 лв. и 20 лв., съответно на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП, по чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП – за две нарушения и на осн. чл.185 от ЗДвП.

Настоящият касационен състав намира, че решението е правилно, законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. Не са налице твърдяните в касационната жалба касационни основания за отмяна.

Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът правилно е установил фактическата обстановка по делото, като е приел, че тя съответства на описаната  акта и наказателното постановление.

Възражението в касационната жалба, че извършването на нарушението на чл.139, ал.1, т.2 от ЗДвП е недоказано, е неоснователно.

Цитираната норма определя, че движещите се по пътя превозни средства трябва да са с размери, маса и натоварване на ос, които не надвишават нормите, установени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и с товари, които не представляват опасност за участниците в движението.

При проверка, извършена на 08.07.2018 г. около 12,00 часа по ул.“Опълченска“, до ПГЗ „Тодор Рачински“ в гр.Г.Т., полицейските служители при РУ Г.Т., актосъставителят Н.К. и свидетелят на нарушението Я.Н., установили, че касаторът управлява колесен трактор КЕЙС с рег. № ТХ 10536 и прикачено ремарке към него с рег. № ТХ 9902ЕХ. Служителите спрели водача, изискали документи и измерили ширината на трактора с рулетка като установили габарити 272-273 сантиметра.

Това обстоятелство съдът е приел за безспорно установено от събраните по делото писмени и гласни доказателства, показанията на полицейските служители. Изводът на съда, че е доказано управлението на превозно средство с посочените в АУАН и НП габарити, напълно съответства на събраните по делото доказателства. За измерване на ширината на ППС не са необходими специални измервателни средства. В случая е явно, че ширината на превозното средство надвишава значително  допустимата стойност от 255 см.

Жалбоподателят не е поискал събирането на други доказателства, които да опровергаят твърденията на разпитаните по делото свидетели, не е представил техническа спецификация на управлявания от него колесен трактор, с която да удостовери по-малки габарити за съответната марка и модел, не е поискал да се извърши ново по-прецизно измерване, не е посочил друго измервателно средство, различно от рулетка. След като не е опровергал чрез доказване на така установените пред съда факти, е неоснователно възражението му в касационната жалба за недоказаност на посочените в наказателното постановление габарити на колесния трактор. Съдът е посочил в мотивите на решението, че така установената ширина на трактора надвишава значително допустимата ширина, определена в чл.5, ал.1, т.1 от Наредба № 11/03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС и че определеното по реда на чл.177, ал.3, т.1 от ЗДвП наказание е в минимума от 500 лв., предвиден от нормата. По този начин е извършил цялостна проверка за законосъобразност като е обсъдил възраженията в жалбата.

Деянието не е маловажно нарушение и затова правилно наказващият орган и въззивният съд не са приложили чл.28 от ЗАНН. Управлението на ППС, надвишаващо допустимите габарити, създава затруднения за останалите участници в движението, ограничава видимостта по пътното платно и е предпоставка за настъпване на пътнотранспортно произшествие.

От данните по делото е видно, че е доказано извършването и на останалите нарушения, които са формални и за които са наложени глоби от по 10 лв. и 20 лв., и изразяващи се в непредставяне на изискуеми документи –свидетелства за регистрация на трактора и на тегленото ремарке и документ, удостоверяващ, че превозното средство е преминало технически преглед.

По тези съображения настоящият касационен състав намира жалбата за неоснователна. Решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.1, предл.1 от АПК във вр.с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административен съд Добрич

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 04.10.2018 г., постановено по нахд № 229/2018 г. по описа на Районен съд гр.Г.Т..

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: