1

ЗЗ/РЗ от 2.1.2019

Дата на обявяване: 2.1.2019

ГрД № 619/2018

Докладчик: ДИНКО МИНЧЕВ

Отвежда настоящия съдия-докладчик от разглеждането на гр. дело № 00619/2018г. по описа на Районен съд Г.Т.. Делото да се докладва на Председателя на съда.

РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

2

ЗЗ/РЗ от 2.1.2019

Дата на обявяване: 2.1.2019

ГрД № 626/2018

Докладчик: ДИНКО МИНЧЕВ

Отвежда настоящия съдия-докладчик от разглеждането на гр. дело № 00626/2018г. по описа на Районен съд Г.Т.. Делото да се докладва на Председателя на съда.

РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

3

ЗЗ/РЗ от 3.1.2019

Дата на обявяване: 3.1.2019

ГрД № 619/2018

Докладчик: РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е гр.Г.Т., 03.01.2019г. Районен съд - Г.Т., в закрито заседание на трети януари две хиляди и деветнадесета година в състав: Председател: Росен Стоянов разгледа докладваното от председателя гр.дело № 00619 по описа на Районен съд – Г.Т. за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното: Съдебното производство по делото е образувано по искова молба от Д.М.П. срещу Прокуратурата на Република България по чл.2,ал.1,т.3 от ЗОДОВ и чл.52 от ЗЗД. Ищцата е вписана в списъка на вещите лица към Окръжен съд – Д., а в това си качество е участвала многократно в разглеждането от настоящият съдия докладчик наказателни дела. Същевременно и по воденото срещу ищцата наказателно съдебно производство, във връзка с което се претендира обезщетение по ЗОДОВ, настоящият съдия докладчик, както и съдийския състав на Районен съд - Г.Т., са отведени от разглеждането на делото. От тези обстоятелства могат да възникнат основателни съмнения в предубеденост или заинтересованост на настоящия съдебен състав пряко или косвено от изхода на делото. Съгласно чл.22, ал.І, т.6 от ГПК не може да участва в състава на съда съдия, който поради други обстоятелства може да се счита предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на делото. Поради това настоящия съдия-докладчик намира, че с оглед преодоляване на тези съмнения и гарантиране на страните на справедлив процес, следва да се отведе от участието в разглеждането на делото. Предвид гореизложеното, Р А З П О Р Е Ж Д А М: ОТВЕЖДАМ се от разглеждане на гр.дело № 00619 по описа на Районен съд – Г.Т. за 2018г. ДЕЛОТО да се докладва на Председателя на съда за определяне на съдия-докладчик. Районен съдия:

4

ЗЗ/РЗ от 3.1.2019

Дата на обявяване: 3.1.2019

ГрД № 626/2018

Докладчик: РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

ОТВЕЖДАМ се от разглеждане на гр.дело № 00626 по описа на Районен съд – Г.Т. за 2018г. ДЕЛОТО да се докладва на Председателя на съда за определяне на съдия-докладчик.

5

ЗЗ/РЗ от 8.4.2019

Дата на обявяване: 8.4.2019

ГрД № 171/2019

Докладчик: ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

О П Р Е Д Е Л И : ОТВЕЖДА съдия Петър Петров като съдия- докладчик по настоящото дело. Делото да се докладва на Председателя на съда за определяне на друг съдия- докладчик по делото.

ДИНКО МИНЧЕВ

6

ЗЗ/РЗ от 9.4.2019

Дата на обявяване: 9.4.2019

ГрД № 171/2019

Докладчик: ДИНКО МИНЧЕВ

Отвежда настоящия състав от разглеждането на гр. дело № 00171/2019г. по описа на Районен съд Г.Т.. Делото да се докладва на Председателя на ГТРС.

РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

7

ЗЗ/РЗ от 15.4.2019

Дата на обявяване: 15.4.2019

ГрД № 171/2019

Докладчик: РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

ОТВЕЖДА СЕ от разглеждането на гр. д. № 00171 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2019. Разпореждането не подлежи на обжалване.

8

О.С.З от 22.4.2019

Дата на обявяване: 23.4.2019

НОХД № 289/2018

Докладчик: РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

О П Р Е Д Е Л И : НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО По повод депозираната молба с изложени доводи и искането за отвод на настоящия съдебен състав от разглеждане на делото, за да се произнесе съдът взе предвид следното: Действително в Районен съд Г.Т. е образувано гр.д. № 00171 по описа за 2019г., в което дело Районен съд Г.Т. е ответник в това гражданско производство. Като другата страна по това гражданско производство - ищец е подсъдимия Я.М.А. и неговият защитник адвокат С. Георигева. Предвид спецификата на делото, всички съдии от Районен съд Г.Т. са се отвели от разглеждане на цитираното гр. дело № 00171/2019г. Разглеждането на настоящото наказателно производство с подсъдими Я.М.А., който в същото време е и ищец по гражданското дело,съответно в Районния съд, би довело до съмнение за безпристрастност на съдебния състав, т.е. са налице са основанията на чл. 29, ал.ІІ от НПК, поради горното съдът О П Р Е Д Е Л И : Отвежда се от разглеждане на н.о.х.д. №00289 /2018г., по описа на съда, образувано срещу подсъдимия Я.М.А. за извършено от него деяние наказуемо по чл.290, ал.І от НК. Делото да се докладва на Председателя за разпределяне на друг състав на съда.

ДИНКО МИНЧЕВ

9

ЗЗ/РЗ от 24.4.2019

Дата на обявяване: 24.4.2019

НОХД № 289/2018

Докладчик: ДИНКО МИНЧЕВ

Отвежда настоящия състав от разглеждането на НОХД№289/2018г. по описа на Районен съд Г.Т.. Делото да се докладва на Председателя на ГТРС. Районен съдия : /Д. Минчев/

ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

10

ЗЗ/РЗ от 25.4.2019

Дата на обявяване: 25.4.2019

НОХД № 289/2018

Докладчик: ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

Р А З П О Р Е Ж Д А : ОТВЕЖДА съдия- докладчика Петър Петров от разглеждането на нохд № 00289/ 2018 год. по описа на РС Г.Т.. Делото да се докладва на Председателя на съда за определяне на друг съдия- доклад-чик по делото.

РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

11

ЗЗ/РЗ от 25.4.2019

Дата на обявяване: 25.4.2019

ГрД № 193/2019

Докладчик: ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

ОТВЕЖДА съдия П. Петров като съдия- докладчик по настоящото дело. Делото да се докладва на Председателя на съда за определяне на друг съдия- докладчик по делото. Районен съдия

ДИНКО МИНЧЕВ

12

ЗЗ/РЗ от 30.4.2019

Дата на обявяване: 30.4.2019

ГрД № 193/2019

Докладчик: ДИНКО МИНЧЕВ

Отвежда настоящия състав от разглеждането на гр. дело № 193/2019г. по описа на Районен съд Г.Т.. Делото да се докладва на Председателя на ГТРС. Районен съдия : /Д. Минчев/

РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

13

ЗЗ/РЗ от 2.5.2019

Дата на обявяване: 2.5.2019

ГрД № 347/2018

Докладчик: ДИНКО МИНЧЕВ

Отвежда настоящия състав от разглеждането на гр. дело № 00347/2018г. по описа на Районен съд Г.Т.. Делото да се докладва на Председателя на ГТРС.

ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

14

ЗЗ/РЗ 2 от 7.5.2019

Дата на обявяване: 7.5.2019

ГрД № 347/2018

Докладчик: ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

ВЪЗОБНОВЯВА производството по делото. ОТВЕЖДА съдия- докладчика Петър Петров от разглеждане на делото. РАЗПОРЕЖДА делото да се докладва на Председателя на съда за определяне на друг съдия- докладчик или за изпращането на делото в друг съд по местна подсъдност. Преписи от определението да се връчат на страните.

РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

15

ЗЗ/РЗ от 7.5.2019

Дата на обявяване: 7.5.2019

ГрД № 193/2019

Докладчик: РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

ОТВЕЖДА СЕ от разглеждането на гр. д. № 00193 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2019. Разпореждането не подлежи на обжалване.

16

ЗЗ/РЗ от 8.5.2019

Дата на обявяване: 8.5.2019

ГрД № 347/2018

Докладчик: РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

ОТВЕЖДА СЕ от разглеждането на гр. д. № 00347 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2018. Разпореждането не подлежи на обжалване. СЪДИЯ:

17

ЗЗ/РЗ от 13.5.2019

Дата на обявяване: 13.5.2019

ЧГД № 208/2019

Докладчик: ДИНКО МИНЧЕВ

Отвежда настоящия състав от разглеждането на ч. гр. дело № 00208/2019г. по описа на Районен съд Г.Т.. Делото да се докладва на Председателя на ГТРС.

ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

18

ЗЗ/РЗ от 30.7.2019

Дата на обявяване: 30.7.2019

ГрД № 311/2019

Докладчик: ДИНКО МИНЧЕВ

Отвежда настоящия състав от разглеждането на гр. дело № 00311/2019г. по описа на Районен съд Г.Т.. Делото да се докладва на Председателя на съда за определянето на друг съдия-докладчик.

ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

19

ЗЗ/РЗ от 21.8.2019

Дата на обявяване: 21.8.2019

ГрД № 265/2019

Докладчик: ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

ОТВЕЖДА съдия Петър Петров като съдия- докладчик по настоящото дело. Делото да се докладва на Председателя на съда за определяне на друг съдия- докладчик по делото.

ДИНКО МИНЧЕВ

20

ЗЗ/РЗ от 2.9.2019

Дата на обявяване: 2.9.2019

ГрД № 265/2019

Докладчик: ДИНКО МИНЧЕВ

Отвежда настоящия състав от разглеждането на гр. дело № 00265/2019г. по описа на Районен съд Г.Т.. Делото да се докладва на Председателя на ГТРС. Районен съдия : /Д. Минчев/

РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

21

ЗЗ/РЗ 2 от 2.9.2019

Дата на обявяване: 2.9.2019

ГрД № 265/2019

Докладчик: РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

ОТВЕЖДА СЕ от разглеждането на гр. д. № 00265 по описа на Районен съд - Г.Т.за 2019г. Разпореждането не подлежи на обжалване.

22

ЗЗ/РЗ от 3.9.2019

Дата на обявяване: 3.9.2019

ЧГД № 351/2019

Докладчик: ДИНКО МИНЧЕВ

Отвежда настоящия състав от разглеждането на ч.гр. дело № 00351/2019г. по описа на Районен съд Г.Т.. Делото да се докладва на Председателя на ГТРС. Районен съдия : /Д. Минчев/

РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

23

ЗЗ/РЗ от 4.9.2019

Дата на обявяване: 4.9.2019

ЧГД № 351/2019

Докладчик: РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

ОТВЕЖДА СЕ от разглеждането на гр. д. № 00351 по описа на Районен съд - Г.Т. за 2019г. Разпореждането не подлежи на обжалване.

ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

24

ЗЗ/РЗ от 9.9.2019

Дата на обявяване: 9.9.2019

ЧГД № 351/2019

Докладчик: ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

ОТВЕЖДА съдия Петър Петров като съдия- докладчик по настоящото дело. Делото да се докладва на Председателя на съда за определяне на друг съдия- докладчик по делото.

РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

25

ЗЗ/РЗ от 11.9.2019

Дата на обявяване: 11.9.2019

ГрД № 358/2019

Докладчик: ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

ОТВЕЖДА съдия Петър Петров като съдия- докладчик по настоящото дело. Делото да се докладва на Председателя на съда за определяне на друг съдия- докладчик по делото.

ДИНКО МИНЧЕВ

26

ЗЗ/РЗ от 12.9.2019

Дата на обявяване: 12.9.2019

НЧХД № 124/2019

Докладчик: ДИНКО МИНЧЕВ

Предвид изложеното и на осн. чл.29,ал..2 от НПК съдът : Р А З П О Р Е Д И Отвежда настоящия състав от разглеждането на НЧХ дело № 124/2019г. по описа на Районен съд Г.Т.. Делото да се докладва на Председателя на ГТРС.

РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

27

О.С.З от 18.9.2019

Дата на обявяване:

ГрД № 176/2019

Докладчик: ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

ДИНКО МИНЧЕВ

28

ЗЗ/РЗ от 19.9.2019

Дата на обявяване: 19.9.2019

НЧХД № 124/2019

Докладчик: РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

Предвид изложеното и на осн. чл.29,ал.ІІ от НПК съдът : Р А З П О Р Е Д И : ОТВЕЖДА СЕ от разглеждане на н.ч.х.д. № 124 по описа на Районен съд – Г.Т. за 2019г. ДЕЛОТО да се докладва на Председателя на съда за определяне на съдия-докладчик.

ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

29

ЗЗ/РЗ от 20.9.2019

Дата на обявяване: 20.9.2019

ГрД № 176/2019

Докладчик: ДИНКО МИНЧЕВ

Отвежда настоящия състав от разглеждането на гр. дело № 00176/2019г. по описа на Районен съд Г.Т.. Делото да се докладва на Председателя на съда за определянето на друг съдия-докладчик.

РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

30

ЗЗ/РЗ от 1.10.2019

Дата на обявяване: 3.10.2019

ГрД № 176/2019

Докладчик: РОСЕН МИНКОВ СТОЯНОВ

ОТВЕЖДА СЕ от разглеждането на гр. д. № 00176 по описа на Районен съд - Г.Т.за 2019г. Разпореждането не подлежи на обжалване.

31

ЗЗ/РЗ от 25.10.2019

Дата на обявяване: 25.10.2019

ГрД № 416/2019

Докладчик: ДИНКО МИНЧЕВ

Отвежда настоящия състав от разглеждането на гр. дело № 416/2019г. по описа на Районен съд Г.Т.. Делото да се докладва на Председателя на ГТРС. Районен съдия : /Д. Минчев/

ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

32

ЗЗ/РЗ от 11.12.2019

Дата на обявяване: 11.12.2019

ГрД № 500/2019

Докладчик: ДИНКО МИНЧЕВ

Отвежда настоящия състав от разглеждането на гр. дело № 500/2019г. по описа на Районен съд Г.Т.. Делото да се докладва на Председателя на ГТРС. Районен съдия : /Д. М./

ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ