Служби - Районен съд Генерал Тошево

Районен съд Генерал Тошево
Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЗА НАС

Съдебната администрацията включва административния секретар и съдебните служители от  
общата и специализираната администрация съгласно длъжностното разписание на съда.
При осъществяването на своята дейност съдебната администрация се ръководи от принципите на  
законност, отговорност, прозрачност, бързина, ефективност, лоялност и йерархична подчиненост  
съобразно изискванията за качествено обслужване на физическите и юридическите лица и на  
правилата за професионална етика на съдебните служители.
Съдебната администрация на съда се ръководи от председателя на съда и дейността й се  
организира от административния секретар.

Административният секретар:
1. Организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;
2. Приема искови молби, откази от наследство, жалби и оплаквания;
3. Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от съда, които не се  
отнасят до образувани дела.

Съдебната администрация е организирана в специализирана и обща администрация.  
Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на съдебната дейност.
Специализираната администрация е организирана в следните служби:
1. регистратура;
2. съдебни секретари;
3. деловодство;
4. архива;
5. служба по връчване на призовки и съдебни книжа.

В районните съдилища има и бюра за съдимост. Организацията и работата на бюрата за  
съдимост се уреждат с Наредба № 1 от 2000 г. за организацията и работата на бюрата за  
съдимост.

Разположение на службите: етаж 1 ; етаж 2

ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Служба Регистратура:
1. Приема и регистрира входящата кореспонденция;
2. Експедира изходящата кореспонденция;
3.Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция:
4. Води разносна книга;
5. Разпределя и направлява постъпилата поща;

На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ се отбелязват  
регистрационният номер и датата на вписване и се полагат подписът и инициалите на  
деловодителя. При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на  
представено от него копие.
Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия, в препоръчителен  
формат А4, при спазване на процесуалните закони

Служба “Съдебни секретари”
1. Съставя протоколи за откритите съдебни заседания;
2. Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;
3. Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на  
експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.;
4. Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и  
информационните табла;

Протоколите се изготвят съобразно чл. 126 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 310 от  
Наказателно-процесуалния кодекс в самото заседание или най-късно в тридневен срок след  
съдебното заседание.

Служба “Деловодство”
1. Предоставя справки по делата на страните и техните пълномощници;
2. Ксерокопия и заверени преписи по висящи дела се дават на страните и техните пълномощници  
след подаване на молба и, съответно резолюция на съдията- докладчик и след заплащане на  
съответната държавна такса.
3. Служителките в Деловодството нямат право да дават правни консултации.

Гражданското отделение при Районен съд- Генерал Тошево е създадено през 2001г. В него се  
разглеждат граждански дела като първа инстанция. Делата се разглеждат в открити съдебни  
заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати. Отделението  
се ръководи от административния ръководител, който разпределя делата по съдии- докладчици по  
случаен ред. В гражданското отделение се приемат и молбите за отказ от наследство и приемане  
наследство по опис, които се разглеждат от съдия. Удостоверенията в тази връзка се издават  
след резолюция на съдията.

Наказателното отделение при Районен съд- Генерал Тошево е създадено през 2001г. В отделението  
работят двама съдии, а ръководството се осъществява от председателя на съда. В него се  
разглеждат първоинстанционни наказателни дела по постъпилите обвинителни актове,  
споразумения, бързи производства, дела по чл.78 а от НК. Подсъдни на Районен съд- Генерал Тошево  
са също така и делата от частен характер, които се образуват по желание на пострадалото лице.  
Всички дела се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено  
разглеждането им при закрити врати.
Наказателните съдии разглеждат дела по УБДХ, бързи производства, извършват се разпити пред  
съдия, разрешаване на претърсвания и изземвания, взима мерки за неотклонение и др.

Служба “Архив”
Осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги. Извършва всички видове  
справки по предадените дела, книги и документи. В службата се приемат молби за издаване на  
преписи от влезли в сила съдебни решения и присъди и за издаване на изпълнителни листа след  
заплащане на дължимата държавна такса. Достъпът на външни лица до хранилището е забранен.

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"
Отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа  
съгласно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и на Гражданския процесуален кодекс.
Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа в тридневен срок от получаването им и  
незабавно връщат вторите екземпляри в служба Деловодство.
Призовкарите се легитимират със служебни карти, издадени от Районен съд- гр.Генерал Тошево

Съдебно- изпълнителна служба
1. Приема молби за образуване на изпълнителни дела, ведно с приложен изпълнителен лист,  
обезпечителна заповед.
2. Дава справки по висящи изпълнителни дела.
3. Приема документи за внесените суми по изпълнителни дела и изплаща суми по тях.
4. Издава преписи по делата.
5. Издава удостоверения за липса на изпълнителни дела на физически и юридически лица.
6. Приема жалби и възражения по изпълнителните дела.
7. Служителите в службата нямат право да дават правни консултации.

Бюро Съдимост
Приема молби за свидетелство за съдимост и получаване на готовите става през целия ден от  
9.00ч. до 17.00ч. Необходими документи:

1. Молба по образец
2. Удостоверение за раждане- оригинал или дубликат
3. Лична карта
4. Документ за платена държавна такса.

Срок за издаване на свидетелството за съдимост: за родените в Генерал Тошевски регион - в деня  
на подаване на молбата или най- късно на следващия ден, а за родените в други региони - до 3 дни  
от подаване на молбата.

Служба по вписванията

От 01.10.2004г. службата премина към Агенция по вписванията.
1. Вписване на актове за прехвърляне на собственост или учредяване, изменяне или прекратяване  
на вещно право върху недвижим имот.
2. Издаване на преписи от вписани актове.
3. Дава устни справки.
4. Вписва искови молби.
5. Издава удостоверения за вещна тежест
6. Вписва ипотеки, възбрани.

ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Включва ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ И СНАБДЯВАНЕ.

Служба Финансова дейност и снабдяване:
1. Изплаща възнаграждения на служебни защитници, вещи лица и съдебни заседатели
2. Приема молби за възстановяване на неправилно внесени държавни такси и след резолюция на  
председателя на съда се изплащат на физически лица в брой, а на юридически лица се превеждат по  
банков път.

placeholder
Назад към съдържанието | Назад към главното меню